flexile-white-logo

O NÁS

Český helsinský výbor je nezávislá nevládní organizace.

Vznikl v roce 1988 na tradici respektu k lidským právům a jejich dodržování. Stejně jako Charta 77 a VONS upozorňoval Český helsinský výbor od svého vzniku na porušování lidských práv v tehdejším Československu a na nedodržování mezinárodních úmluv a norem. Stál také na straně jednotlivců, jejichž práva stát a úřady porušovaly.

Na stejných základech stojí Český helsinský výbor i dnes. Stav lidských práv v České republice, ale i v zahraničí, monitorujeme, popisujeme a upozorňujeme na jejich porušování – jsme v roli „watchdog organizace“, hlídacího psa. 

Dlouhodobě mapujeme situaci v českém vězeňství. Sledujeme situaci přímo v terénu a spolupracujeme s Vězeňskou službou ČR. Vydali jsme zprávu o stavu vězeňství. Odsouzeným poskytujeme poradenství pro náročné životní situace, problémy se šikanou nebo špatným zacházením.

Klíčovým tématem jsou pro nás též práva žen a boření stereotypních rolí mužů a žen ve společnosti. Zasazujeme se o rovná práva pro všechny, situaci sledujeme a dohlížíme na změny legislativy.

Zvláštní důraz klademe na práva dětí. Soustředíme se především na dodržování práv dětí v nemocnici a na práva dětí vězněných rodičů.

Sledujeme rasismus a xenofobii zejména ve vztahu společnosti k Romům. V konkrétních případech aktivně pomáháme a podporujeme romské iniciativy i spolky.

Připomínkujeme legislativní návrhy a úpravy. Působíme v pracovních skupinách Vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Ministerstva zdravotnictví a ve Výboru pro práva dítěte na Úřadu vlády.

Část aktivit Českého helsinského výboru představuje registrovaná sociální služba odborného sociálního poradenství. Klientům poskytujeme bezplatnou právní a sociální pomoc v obtížných životních situacích.

NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY

Monitorujeme stav lidských práv v ČR a dalších státech světa se zvláštním důrazem na vybrané oblasti,sledujeme aktuální témata, pravidelně vypracováváme zprávy o stavu lidských práv v ČR.

Zaměřujeme se na situaci těch skupin obyvatelstva, u kterých ochrana lidských práv vyžaduje zvláštní pozornost.

Nabízíme bezplatné právní a sociální poradenství jednotlivcům, jejichž lidská práva byla porušena.

Mluvíme a píšeme o lidských právech. Pořádáme diskuze a semináře, vzdělávací programy pro školy, profesní skupiny i pracovníky a aktivisty nevládních organizací. Vydáváme publikace.

Sledujeme zákonodárnou činnost týkající se lidských práv, připomínkujeme návrhy zákonů a předkládáme alternativní návrhy.

Spolupracujeme s mezinárodními nevládními a veřejnými institucemi na projektech, které podporují rozvoj demokracie a lidských práv.