flexile-white-logo

Obnovení úspěšného programu Českého helsinského
výboru: 

Monitoring vězeňství

Systém českého vězeňství trpí zásadním problémem, a tím je naprosto přebujelá vězeňská populace. Daný stav dusí jakékoli snahy o účinnou reformu. Stavy vězněných osob stále oscilují okolo počtu dvaceti tisíc. To je v přepočtu na počet obyvatel až trojnásobek oproti našim západním sousedům. Důvody jsou komplexní, v podstatě žádné dosavadní opatření nepřineslo změnu. Vězeňský personál, byť má potřebné kvality, nemá a ani nemůže mít za daného stavu kapacity zásadně změnit dané poměry. To musí udělat všechny složky podílející se na systému spravedlnosti (i prevence). Musí to udělat koordinovaně, promyšlena a společně. Český helsinský výbor se tímto problémem historicky opakovaně zabýval, mapoval jej, a domnívá se, že k věci má co říci. Monitoring realizoval již od roku 1990 a dále pak metodicky v letech 1998 – 2008, vydal řadu publikací na dané téma a zasadil se o vývoj českého vězeňství v minulosti

V roce 2022 jsme obnovili svou spolupráci s Vězeňskou službou ČR (VSČR).

data ověřujeme přímo v terénu, tedy ve věznicích

Primárním důvodem současného stavu je chybějící kvalifikovaná na státu a mezivládních institucích nezávislá instituce, která by mohla svými zjištěními, podněty, kritikou a polemikou přispět k rozvoji systému trestní justice. Sice se v posledních dvaceti letech velice dobře rozvinula efektivní spolupráce VSČR s nevládním sektorem, resp. mnoha specializovanými a velmi kvalifikovanými organizacemi (NNO). Jedná se však primárně o NNO specializované v pomáhajících profesích, které, byť jsou pro systém vězeňství v ČR v podstatě již nepostradatelné, tak se na analýzu, kritiku a případnou reformu systému nikterak nezaměřují. Po zapojení ČHV do reformních procesů v justici včetně vězeňství se díky historickým zkušenostem stále častěji objevuje poptávka odborné veřejnosti, jakož i orgánů činných v trestním řízení a též VSČR. Efektivnější výkon justice, k čemuž projekt ČHV směřuje, nejen šetří práva dotčených osob, ale též vede k účelnějšímu vynaložení nákladů státu a v neposlední řadě jako synergický efekt vede lépe k naplnění účelu trestní justice, jíž je prevence, tedy snižování kriminality. ČHV tedy uzavřely (obnovily) v červnu 2022 smlouvu o spolupráci, která pravidla přístupu ČHV do věznic vymezuje. Na základě této smlouvy počaly okamžitě probíhat konkrétní kroky. Byl sestaven mezioborový tým ČHV (právníci, psychologové, sociální pracovníci), který absolvoval intenzivní odbornou přípravu, jak ze strany ČHV, tak ze strany VSČR. V současné době již běží první projekt monitoringu vězeňství. Zaměřil se na ostrahové věznice pro výkon trestu odnětí svobody. Z vybraných deseti věznic zatím proběhlo šest návštěv. Další čtyři se chystají na leden 2023. ČHV již v této fázi musí ocenit otevřený přístup pracovníků Vězeňské služby ČR a poděkovat za efektivní spolupráci. Zjištění ČHV se zpracovávají do monitorovacích zpráv, které jsou následně předloženy VSČR. Účelem těchto zpráv je vyvolání diskuze a případně i změny tam, kde to bude vhodné a možné. ČHV se v této fázi zaměřuje jen na několik aspektů vězeňského života, a to na programy zacházení, kontakt s rodinou, zejména práva dětí vězněných rodičů, příprava odsouzených na podmíněné propuštění a výstup z věznice, na straně vězeňského personálu pak v tomto pilotním projektu vedeme řízené rozhovory s řediteli a nejvyšším vedením věznic, vychovateli, strážnými, psychology, sociálními pracovníky, speciálními pedagogy a duchovními. ČHV se zajímá nejen o práci s odsouzenými, ale také o postavení a podmínky k práci personálu VSČR. Záměrem ČHV je zjištění vyhodnotit a využít v komunikaci s řediteli věznic, generálním ředitelstvím VSČR, Státním zastupitelstvím ČR, Ministerstvem spravedlnosti ČR a dalšími složkami veřejné správy, odbornými neziskovými organizacemi, politickými představiteli státu a veřejností. Další rozvoj programu závisí mimo jiné i na zjištěních, která učiní ČHV v tomto prvním „běhu“. Již je však zřejmé, že se kromě návaznosti na dosavadní témata bude zaměřovat na kázeňské trestání ve věznicích, dostupnost zdravotní péče, dostupnost zaměstnání odsouzených, samoobslužné aktivity věznic (např. zemědělská a řemeslná výroba), stravování, kapacita a způsob ubytování odsouzených apod.

OSOBNOSTI PROJEKTU

$

MGR. MIROSLAV KRUTINA

Vedoucí programu působí v současnosti v ČR profesně jako advokát se specializací na trestní právo. Projektům monitoringu vězeňství jakož i projektům reformy trestní justice se věnoval v letech 1997 – 2008, přičemž na daná témata také hojně publikoval v odborné literatuře. Pro ČHV nyní působí jako odborný mentor a lektor pro celý program monitoringu vězeňství a jeho tým.

JUDr. Václav Vlk

Předseda Českého helsinského výboru stál u samých počátků činnosti ČHV ve vězeňství, již v roce 1991 za ČHV realizoval jedny z prvních monitorovacích návštěv ve věznicích. V současnosti inicioval obnovení celého programu a sjednal spolupráci na bázi Vězeňské služby ČR ale také otevřel možnost spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti ČR a Státním zastupitelstvím.