flexile-white-logo

PŘEDSEDNICTVO čhv

JUDr. Václav Vlk

JUDr. Václav Vlk

předseda

Mgr. Miroslav Krutina

Mgr. Miroslav Krutina

místopředseda

PhDr., Mgr. Jan Beer

PhDr., Mgr. Jan Beer

Mgr. Dana Syslová

Mgr. Dana Syslová

Václav Trojan

Václav Trojan

Lilia Khousnoutdinova, MA, MSc

Lilia Khousnoutdinova, MA, MSc

Mgr. Mikuláš Vymětal Th.D.

Mgr. Mikuláš Vymětal Th.D.

JUDr. Václav Vlk je dlouholetým členem a podporovatelem ČHV. Působí jako partner v advokátní kanceláři, která obdržela opakovaně ocenění jako Velmi doporučovaná kancelář v oblasti trestního práva a česká firma na mezinárodních trzích. Jako advokát se věnuje zejména občanskému právu, rodinnému právu, dědictví a trestním obhajobám.
Je členem Odvolací kárné komise České advokátní komory. Je rovněž členem Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory, kde byl předsedou v letech 2005 – 2017. Podílel se na založení Unie obhájců České republiky, které je členem prezídia Unie obhájců. V minulosti byl členem Rozkladové komisi ministra vnitra ve věcech otázek azylu jako zástupce České advokátní komory. Ovládá plynně španělštinu, angličtinu, ruštinu, pasivně němčinu.
Nominační dopis na předsedu ČHV ve formátu PDF zde.

JUDr. Václav Vlk

JUDr. Václav Vlk

předseda

Mgr. Miroslav Krutina

Mgr. Miroslav Krutina

místopředseda

Mgr. Miroslav Krutina je členem ČHV od roku 1997. V roce 2004 založil vlastní advokátní kancelář, v rámci jejíž praxe se zaměřuje hlavně na oblast trestního práva a lidských práv, působící v domácích (ČAK, Unie obhájců) i mezinárodních advokátních organizacích (CCBE, ECBA). V ČHV působil jako vedoucí trestněprávních projektů, vedoucí sekce oddělení právních analýz a v letech 2006–2008 jako šéf exekutivy ČHV. V roce 2022 obnovil projekt Monitoringu vězeňství v České republice, který aktuálně vede. Za svou práci obdržel v roce 2005 ocenění Soudcovské unie ČR za dlouhodobou práci ve prospěch nezávislé demokratické české justice a dále pak poděkování generální ředitelky Vězeňské služby ČR Mgr. Kamily Meclové.

Mgr. Krutina se podílel na řadě publikací, které ČHV v minulosti vydalo:

  • Monitoring vězeňství 1999, Český helsinský výbor, 2000,
  • Školení pracovníků a dobrovolníků neziskových organizací v sociálně-právní poradenství, ČHV, 2000,
  • Školení pracovníků a dobrovolných NGOs v sociálně-právním poradenství, Český helsinský výbor 2000
  • Aktuální otázky lidských práv v České republice, Český helsinský výbor, 2002
  • Obecně prospěšné práce a další instituty restorativní justice, Český helsinský výbor, 2003
  • Kolektiv autorů. Život – praktický průvodce sociálními otázkami. Praha: Český helsinský výbor, 2005
  • Kolektiv autorů. Práce – praktické rady, jak si najít a udržet práci. Praha: Český helsinský výbor, 2005
  • Kolektiv autorů. Policie a lidská práva. Praha: Český helsinský výbor, 2007

V roce 1996 se umístil se svojí románovou prvotinou na III. místě v celostátní literární soutěži Hlavnice A. C. Nora. Je autorem románu „Markéta B., dědička Čachtic“, biografického díla „Motýlek made in Czech“ a dalších knižních titulů. Krátce působil jako externista Kanceláře Veřejného ochránce práv.
Vystudoval univerzitní obory Sociální práce, dále pak Sociální a masová komunikace a Speciální pedagogika.
Má praxi v médiích, je také pedagogem. Pracoval jako ředitel Střední školy Vize ve Věznici Jiřice (vzdělávající dospělé odsouzené muže ve výkonu trestu odnětí svobody), učil na Dvouleté katolické střední škole (žáky se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním), nyní je pracovníkem Odboru sociálních věcí a školství jednoho z pražských úřadů městských částí, kde je zařazen na úseku sociálně – právní ochrany dětí.
Je přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 2, členství udržuje v České kriminologické společnosti.
Nominační dopis na místopředsedu ČHV ve formátu PDF zde.

PhDr., Mgr. Jan Beer

PhDr., Mgr. Jan Beer

Mgr. Dana Syslová

Mgr. Dana Syslová

Má univerzitní vzdělání v oboru sociální práce, absolvovala akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii a je registrovanou inspektorkou kvality sociálních služeb. Pracovala v řadě státních i nestátních sociálních služeb a ve veřejné správě. V současnosti působí jako nezávislá konzultantka, věnuje se zejména podpoře zvyšování kvality sociálních služeb a rozvoji organizací poskytujících sociální služby, včetně transformace ústavní péče, dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a ochrany práv uživatelů služeb.

Programátor, český disident a signatář Charty 77. Dlouholetý aktivista Helsinského občanského shromáždění a člen Českého helsinského výboru. Pracoval ve Výzkumném ústavu matematických Českého strojů (VÚMS), nyní působí ve firmě Syntesia software group a.s..

Václav Trojan

Václav Trojan

LILIA kHOUSNOUtDINOVA, MA, MSC

LILIA kHOUSNOUtDINOVA, MA, MSC

Lilia vystudovala politologii a historii na univerzitě v Oxfordu a následně k tomu přidala Gender & Development na London School of Economics.

Do veřejného prostoru vstupuje jako publicistka, iniciátorka osvětových programů a kampaní zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů, reprodukci, ženské tělo a svobodnou volbu. Založila Nadační fond Propolis 33 čili spolek na podporu ženských charitativních a osvětových iniciativ. Spoluzaložila několik firem eshop Ecstatic a Mamaluna. Je zakladatelkou vzdělávacího portálu Women’s Academy.

V roce  2021 Lilia založila spolek České ceremonialistky.

S její láskou k Bhútánu se pojí pořádání výprav, navrhování oblečení z tamních látek a rozličené projekty v rozvojovém a charitativním sektoru. Je členkou zakládajícího týmu Nadace Šťastné Česko a Friends of Bhutan: Czech Republic.

Po studiích teologie v Praze (Evangelická teologická fakulta UK), Berlíně, Vídni a Jeruzalémě pracuje od roku 1999 jako evangelický farář – postupně na Vinohradech, Horních Počernicích, v Pražském seniorátu a v Berouně. Od roku 2013 je současně také farářem pro humanitární záležitosti, menšiny a lidi společensky vyloučené. Dlouhodobě se věnuje mezináboženskému a společenskému dialogu. Inicioval rozšíření Společnosti křesťanů a Židů o dialog s muslimy. Publikuje v církevním i necírkevním tisku a redakčně i autorsky se podílí na teologických a historických sbornících.

Mgr. Mikuláš Vymětal Th.D.

Mgr. Mikuláš Vymětal Th.D.