flexile-white-logo

PŘEDSEDNICTVO čhv

JUDr. Václav Vlk

JUDr. Václav Vlk

předseda

Ivan Štampach

Ivan Štampach

místopředseda

Jan Beer

Jan Beer

Dana Syslová

Dana Syslová

Václav Trojan

Václav Trojan

Rudolf Vévoda

Rudolf Vévoda

Mikuláš vymětal

Mikuláš vymětal

Miroslav Krutina

Miroslav Krutina

kandidát do předsednictva

JUDr. Václav Vlk je dlouholetým členem a podporovatelem ČHV. Působí jako partner v advokátní kanceláři, která obdržela opakovaně ocenění jako Velmi doporučovaná kancelář v oblasti trestního práva a česká firma na mezinárodních trzích. Jako advokát se věnuje zejména občanskému právu, rodinnému právu, dědictví a trestním obhajobám.
Je členem Odvolací kárné komise České advokátní komory. Je rovněž členem Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory, kde byl předsedou v letech 2005 – 2017. Podílel se na založení Unie obhájců České republiky, které je členem prezídia Unie obhájců. V minulosti byl členem Rozkladové komisi ministra vnitra ve věcech otázek azylu jako zástupce České advokátní komory. Ovládá plynně španělštinu, angličtinu, ruštinu, pasivně němčinu.
Nominační dopis na předsedu ČHV ve formátu PDF zde.

JUDr. Václav Vlk

JUDr. Václav Vlk

předseda

Ivan Štampach

Ivan Štampach

místopředseda

Původně vystudoval učitelství na pedagogické fakultě, po utajené, neoficiální průpravě působil krátce jako duchovní v římskokatolické církvi. Na začátku devadesátých let završil teologické studium doktorátem a habilitací. Od roku 2000 se však věnuje víceméně jen religionistice, tedy sekulární vědě o náboženství jako jevu sociálního a kulturního života. Hlavním působištěm je Univerzita Pardubice. Zabývá se mimo jiné tématem vztahu náboženství a státu. V 70. letech byl minulým režimem 4 roky vězněn mj. za přípravu na podvracení republiky. Vedle pedagogické a vědecké práce se věnuje publicistice se zaměřením na občanské svobody a lidská práva a na sociální spravedlnost. Vedle Českého helsinského výboru působil nebo působí ve Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, Společnosti křesťanů a Židů, Společnosti pro mezináboženský dialog, Nadaci Světový Étos – Centrum Prokopios, Klubu přátel Tvaru, Společnosti pro Literární noviny a v Camphillu České Kopisty.
Nominační dopis na místopředsedu ČHV ve formátu PDF zde.

V roce 1996 se umístil se svojí románovou prvotinou na III. místě v celostátní literární soutěži Hlavnice A. C. Nora. Je autorem románu „Markéta B., dědička Čachtic“, biografického díla „Motýlek made in Czech“ a dalších knižních titulů. Krátce působil jako externista Kanceláře Veřejného ochránce práv.
Vystudoval univerzitní obory Sociální práce, dále pak Sociální a masová komunikace a Speciální pedagogika.
Má praxi v médiích, je také pedagogem. Pracoval jako ředitel Střední školy Vize ve Věznici Jiřice (vzdělávající dospělé odsouzené muže ve výkonu trestu odnětí svobody), učil na Dvouleté katolické střední škole (žáky se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním), nyní je pracovníkem Odboru sociálních věcí a školství jednoho z pražských úřadů městských částí, kde je zařazen na úseku sociálně – právní ochrany dětí.
Je přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 2, členství udržuje v České kriminologické společnosti.
Nominační dopis na místopředsedu ČHV ve formátu PDF zde.

Jan Beer

Jan Beer

Dana Syslová

Dana Syslová

Má univerzitní vzdělání v oboru sociální práce, absolvovala akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii a je registrovanou inspektorkou kvality sociálních služeb. Pracovala v řadě státních i nestátních sociálních služeb a ve veřejné správě. V současnosti působí jako nezávislá konzultantka, věnuje se zejména podpoře zvyšování kvality sociálních služeb a rozvoji organizací poskytujících sociální služby, včetně transformace ústavní péče, dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a ochrany práv uživatelů služeb.

Programátor, český disident a signatář Charty 77. Dlouholetý aktivista Helsinského občanského shromáždění a člen Českého helsinského výboru. Pracoval ve Výzkumném ústavu matematických Českého strojů (VÚMS), nyní působí ve firmě Syntesia software group a.s..

Václav Trojan

Václav Trojan

Rudolf Vévoda

Rudolf Vévoda

Rudolf Vévoda vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor čeština – dějepis. V letech 1994-1997 působil jako odborný pracovník v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, následně jako redaktor v Lidových novinách. Dále vykonával funkci vedoucího oddělení ve Státním ústředním archivu v Praze a taktéž působil jako odborný asistent na Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého. V letech 2002-2008 byl ředitelem na Vyšší odborné škole publicistiky. V letech 2008-2015 působil v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Po studiích teologie v Praze (Evangelická teologická fakulta UK), Berlíně, Vídni a Jeruzalémě pracuje od roku 1999 jako evangelický farář – postupně na Vinohradech, Horních Počernicích, v Pražském seniorátu a v Berouně. Od roku 2013 je současně také farářem pro humanitární záležitosti, menšiny a lidi společensky vyloučené. Dlouhodobě se věnuje mezináboženskému a společenskému dialogu. Inicioval rozšíření Společnosti křesťanů a Židů o dialog s muslimy. Publikuje v církevním i necírkevním tisku a redakčně i autorsky se podílí na teologických a historických sbornících.

Mikuláš Vymětal

Mikuláš Vymětal

Miroslav Krutina

Miroslav Krutina

Mgr. Miroslav Krutina je členem ČHV od roku 1997. V roce 2004 založil vlastní advokátní kancelář, v rámci jejíž praxe se zaměřuje hlavně na oblast trestního práva a lidských práv, působící v domácích (ČAK, Unie obhájců) i mezinárodních advokátních organizacích (CCBE, ECBA). V ČHV působil jako vedoucí trestněprávních projektů, vedoucí sekce oddělení
právních analýz a v letech 2006–2008 jako šéf exekutivy ČHV. V roce 2022 obnovil projekt Monitoringu vězeňství v České republice, který aktuálně vede. Za svou práci obdržel v roce 2005 ocenění Soudcovské unie ČR za dlouhodobou práci ve prospěch nezávislé demokratické české justice a dále pak poděkování generální ředitelky Vězeňské služby ČR Mgr. Kamily Meclové.
Mgr. Krutina se podílel na řadě publikací, které ČHV v minulosti vydalo:
 Monitoring vězeňství 1999, Český helsinský výbor, 2000,
 Školení pracovníků a dobrovolníků neziskových organizací v sociálně-právní poradenství, ČHV, 2000,
 Školení pracovníků a dobrovolných NGOs v sociálně-právním
poradenství, Český helsinský výbor 2000
 Aktuální otázky lidských práv v České republice, Český helsinský
výbor, 2002
 Obecně prospěšné práce a další instituty restorativní justice, Český helsinský výbor, 2003
 Kolektiv autorů. Život – praktický průvodce sociálními otázkami. Praha: Český helsinský výbor, 2005
 Kolektiv autorů. Práce – praktické rady, jak si najít a udržet práci.
Praha: Český helsinský výbor, 2005
 Kolektiv autorů. Policie a lidská práva. Praha: Český helsinský výbor, 2007