flexile-white-logo

Tisková zpráva: Nevládní organizace upozorňují OSN, že česká vláda neodškodnila nedobrovolně sterilizované ženy a že stav českého porodnictví je nadále neuspokojivý

Organizace hájící práva žen jako Česká ženská lobby, Liga lidských práv a Český helsinský výbor  v uplynulém týdnu zaslaly OSN stanovisko, které poukazuje na skutečnost, že osoby poškozené nedobrovolnými sterilizacemi se odškodění ze strany vlády zatím nedočkaly a vláda svůj závazek nesplnila. V oblasti porodnictví Česká republika taktéž nepřijala potřebná opatření vedoucí ke zlepšení kvality porodnické péče a rozšíření možností rodiček.

Text celé tiskové zprávy:

Nevládní organizace upozorňují OSN, že česká vláda neodškodnila nedobrovolně sterilizované ženy a že stav českého porodnictví je nadále neuspokojivý.

V listopadu 2017 bude Česká republika po čtyřech letech podrobena přezkumu situace v oblasti ochrany a zajištění lidských práv v rámci tzv. Univerzálního periodického přezkumu Organizace spojených národů. Česká ženská lobby ve spolupráci s dalšími organizacemi odeslala připomínky týkající se stále nedořešené otázky odškodnění nedobrovolně sterilizovaných žen, a dále popsala nedostatky v oblasti poskytování péče v těhotenství, u porodu a v šestinedělí, s důrazem na znemožňování svobodné volby místa a způsobu porodu.

Jde o specifický mechanismus, který spočívá v dialogu mezi členskými státy OSN a hodnocení dodržování lidských práv v jednotlivých státech. Jeho výsledem jsou doporučení ke zlepšení ochrany a prosazování lidských práv v daném státě. Členské státy přitom při přezkumu mají rovné postavení a mohou si vzájemně volně klást dotazy, komentovat fakta a udílet doporučení. Česká republika bude přezkumu podrobena již potřetí. V říjnu 2012 obdržela ČR celkem 136 doporučení, z nichž vláda sama přijala celkem 129 a zavázala se tím učinit kroky k jejich naplnění. Vláda nyní musí do srpna 2017 zaslat OSN národní zprávu o plnění všech doporučení. Kromě vlády mohly do 30. března 2017 zasílat svá stanoviska k plnění doporučení ze strany vlády i nevládní neziskové organizace.

Jedno z doporučení, které vláda dostala a také se sama zavázala splnit, bylo odškodnit protiprávně sterilizované ženy. Toto doporučení naplněno vládou nebylo: v říjnu 2015 vláda zamítla návrh zákona o odškodnění předložený tehdejším ministrem pro lidská práva.

Další doporučení se týkalo zajištění svobodné volby způsobu a místa porodu. To nebylo ze strany České republiky reflektováno. Proto znovu připomínáme znemožňování porodu s porodní asistentkou, jakož i znemožňování existence porodních domů a zbytečné překážky pro porod doma. Dále upozorňujeme na poskytování péče bez informovaného souhlasu, používání poškozujících postupů jako je rutinní nástřih hráze, nadměrnou medikalizaci, oddělování matek a jejich novorozenců, a na absenci dat a kontroly kvality péče poskytované ve zdravotnických zařízeních. Nadále dochází k poskytování péče v rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace a stát se zříká odpovědnosti.

Organizace hájící práva žen jako Česká ženská lobby, Liga lidských práv a Český helsinský výbor proto v uplynulém týdnu zaslaly OSN stanovisko, které poukazuje na skutečnost, že osoby poškozené nedobrovolnými sterilizacemi se odškodění ze strany vlády zatím nedočkaly a vláda svůj závazek nesplnila. V oblasti porodnictví Česká republika taktéž nepřijala potřebná opatření vedoucí ke zlepšení kvality porodnické péče a rozšíření možností rodiček.

Kontaktní osoby pro tisk:

  • Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz, tel. +420 608 553 825 (www.czlobby.cz)
  • Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, lucie.rybova@helcom.cz, tel.: + 420 602 646 640 (www.helcom.cz)
  • Dan Petrucha, lídr Ligy lidských práv – dan.petrucha@llp.cz, +420 602 618 909 (www.llp.cz)

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.Non-governmental organizations are warning the United Nations that the Czech Government has decided not to compensate women who have been sterilized without their informed consent and that the state of midwifery and obstetrics in the country remains unsatisfactory.

In November 2017 the Czech Republic will undergo a review of how it protects and secures human rights as part of the United Nations Universal Periodic Review (UPR) process, which takes place every four years. The Czech Women’s Lobby, in collaboration with other organizations, has sent the UN its comments on the still-unresolved question of compensation for women sterilized without their informed consent and has also described deficiencies in the provision of care to women during pregnancy, delivery and the first six weeks post-parturition with an emphasis on the fact that women are not allowed to freely choose where and how they will give birth.

The UPR is a specifc mechanism consisting of dialogue among the member states of the United Nations and an assessment of how human rights are upheld in each state.  The outcome of the process is a set of particular recommendations to improve the promotion and protection of human rights in each state. The member states are all equal during the review and are able to freely ask questions, comment on the facts, and share their recommendations. This year marks the third time the Czech Republic will be a subject of the review. In October 2012 the Czech Republic received a total of 136 recommendations, of which the Government accepted a total of 129 and pledged to take steps to fulfill them. The Government must now, by August, send the UN its own national report about how it has fulfilled those recommendations. Non-governmental, non-profit organizations were able to send their own standpoints on the degree to which the Government has fulfilled the previous recommendations by 30 March of this year.

One of the recommendations that the Czech Government received last time – and then also pledged to fulfill – was that of compensating women who have been illegally sterilized. That recommendation has not been fulfilled:  In October 2015 the Government rejected a draft law on compensation that was submitted by the then-Human Rights Minister.

Other previous UPR recommendations to the Czech Republic concerned arranging for women to be able to freely choose how and where they will give birth. That recommendation has not been reflected upon by the Government in the interim. For that reason, we are once again reminding the UN that it is not allowed in the Czech Republic for women to give birth with a midwife, that the existence of birthing facilities that are not hospitals is not allowed, and that unnecessary obstacles exist for women who want to give birth in their own homes. We have also warned that doctors are not acquiring women’s informed consent to various medical procedures, that harmful practices such as routine episiotomies are in use, that the process of childbirth is excessively medicalized, that mothers are separated from their newborns in hospitals, and that there is an absence of data about the care being provided in health care facilities, as well as an absence of quality control.

The provision of obstetric care continues to contravene recommendations of the World Health Organization and the state disclaims its responsibility for that fact.

Organizations defending the rights of women, such as the Czech Women’s Lobby, the Czech Helsinki Committee,  and the League of Human Rights send their standpoint last week to the UN referring to the fact that those who have been harmed by being sterilized without their informed consent have not yet been compensated by the Czech Government, which means the state has failed to fulfill its pledge. The Czech Republic has also not taken any of the necessary measures that would lead to expanding birthing mothers‘ options for delivery or improving the quality of obstetric care.

Contact persons for the media:

  • Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz, tel. +420 608 553 825 (www.czlobby.cz)
  • Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, lucie.rybova@helcom.cz, tel.: + 420 602 646 640 (www.helcom.cz)
  • Dan Petrucha, lídr Ligy lidských práv – dan.petrucha@llp.cz, +420 602 618 909 (www.llp.cz)

Press Release in PDF format is here.

komentáře

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

podobné příspěvky