flexile-white-logo

V únoru slavíme 25 let obnoveného ústavního soudnictví v ČR

Přestože se v našich zemích datuje tradice ústavního soudnictví již k roku 1920, mezi roky 1938–1991 u nás Ústavní soud fakticky neexistoval. K obnově tradice došlo až ústavním zákonem č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky. V únoru 2017 tedy slavíme 25 let obnoveného ústavního soudnictví v ČR, respektive ČSFR.

Ačkoli český Ústavní soud není součástí soustavy soudů pro věci civilní, trestní a správní (podle čl. 91), z hlediska klasické dělby moci do soudní moci určitě patří. Avšak v jejím rámci zaujímá velmi neobvyklé, autonomní a do jisté míry i nadřazené postavení.

Ústavní soud ČR je totiž oprávněn přezkoumávat – jelikož i soudy podle čl. 91 nutno považovat za orgány veřejné moci, jak o nich hovoří ústava (čl. 87) – i jejich rozhodnutí (včetně rozhodnutí Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu), nicméně „jenom“ z hlediska jejich ústavnosti.

V ČR tvoří soud patnáct soudců Ústavního soudu, které jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Pro komparaci uveďme, že na Slovensku mají 13 soudců Ústavního soudu, dodejme, že slovenská ústava po vzniku SR stanovila počet soudců ÚS na deset, novelou v roce 2001 byl tento počet zvýšen na třináct.

Více na http://www.reflex.cz/clanek/komentare/77757/ustavnim-soudcem-pouze-jednou-posili-to-nestrannost-a-nezavislost-cele-instituce.htmlAlthough in our countries dates back to the tradition of constitutional judiciary already in 1920, between the years 1938-1991 in our Constitutional Court has in fact existed. To restore the tradition was to constitutional law no. 91/1991 Coll., On the Constitutional Court of the Czech and Slovak Federal Republic. In February 2017, therefore, we are celebrating 25 years of renewed constitutional justice in the Czech Republic, respectively ČSFR.

Although the Czech Constitutional Court is not part of the court system for civil matters, criminal and administrative (according to Art. 91), in terms of the classic separation of powers to the judiciary certainly they belong. But within it has a very unusual, autonomous and to a certain extent a superior position.

The Constitutional Court is empowered to examine – as well as the courts under Article. 91 should be regarded as public authorities, both of them speak Constitution (Art. 87) – as well as their decisions (including decisions of the Supreme Court and Supreme Administrative Court), but „only „in terms of their constitutionality.

The court consists of fifteen Czech Constitutional Court judges appointed by the president with the consent of the Senate. For comparison let us mention that the Slovak Republic has 13 judges of the Constitutional Court, we should add that Slovak constitution after the formation of SR determined number of judges of the Constitutional Court on ten, the amendment in 2001 this number increased to thirteen.

More on http://www.reflex.cz/clanek/komentare/77757/ustavnim-soudcem-pouze-jednou-posili-to-nestrannost-a-nezavislost-cele-instituce.html

komentáře

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

podobné příspěvky