flexile-white-logo

Otevřený dopis řediteli Fakultní nemocnice Brno

Otevřený dopis řediteli Fakultní nemocnice Brno

Vážený pane řediteli, 

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem jménem Českého helsinského výboru, jakožto nevládní organizace, která se zabývá ochranou lidských práv. Jsme nuceni reagovat na vyhlášení zákazu návštěv dne 21.12. 2022, kde mimo jiné sdělujete, že: “v Dětské nemocnici FN Brno povolujete návštěvu zákonných zástupců po nezbytně nutnou ve standardních návštěvních hodinách”.

Jsme přesvědčeni, že Dětská nemocnice FN Brno je místem, kde je dětem poskytována vysoce kvalifikovaná odborná lékařská péče. Výše zmíněné rozhodnutí je však, dle našeho mínění, v rozporu se zákonem o zdravotních službách, paragrafem 28, kde se lze dočíst, že: 

(1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

(3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo

a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak,
c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
d) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče (dále jen „vnitřní řád“),
e) na

    1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou,
    2. nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient s omezenou svéprávností“),
    3. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem,

a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence; tím není dotčen § 47 odst. 1 písm. b), “.

Jsme přesvědčeni, že Vám, stejně tak jako nám a bezpochyby i zákonným zástupcům a všem blízkým nemocných dětí, jde primárně o blaho nezletilých pacientů. V rámci snahy o co největší ochranu nezletilých pacientů proto zřejmě došlo k vydání tohoto nařízení. Věříme, že je v této podobě jistě jen politováníhodným selháním jednotlivce a bude neprodleně narovnáno tak, aby bylo v souladu s výše uvedenou legislativou, Chartou práv hospitalizovaných dětí, Úmluvou o lidských právech a biomedicíně a další související legislativou.

V rámci činnosti Českého helsinského výboru se v projektu ochrany práv dětí a rodičů zabýváme právy dětí v nemocnicích, a proto bychom Vám rádi nabídli setkání a konzultaci provozních pravidel a pravidel, která lze nastavit tak, aby došlo k ochraně práv nezletilých pacientů, a zároveň nedošlo k narušení poskytování zdravotních služeb pro ostatní pacienty, ani k narušení jejich soukromí. 

Rádi bychom se v tomto opřeli například o metodické doporučení vydané ministerstvem zdravotnictví v dubnu 2020 v době nejtěžší covidové pandemie, kdy docházelo k různým omezením, která byla vzhledem k situaci nutná. Toto metodické doporučení jasně ukazuje, že ani v této extrémně komplikované době nebylo možné omezit přítomnost zákonného zástupce u nezletilého pacienta. Jsme přesvědčeni, že v současné době je již naprosto zřejmé, že separace dítěte od rodiče není pro jeho uzdravující proces prospěšná a že zanechává následky na jeho psychickém zdraví. Věříme, že chápete, že je vhodné rodiče vnímat spíše jako pomoc a podporu pro přetížený zdravotnický personál, kterému může přítomný rodič odebrat nemalou část ošetřovatelské péče. Věříme, že převážná většina rodičů je rozumná a zodpovědná a nechce cíleně nebo nevědomě poškodit zdraví své ani zdraví jiných malých pacientů. 

Věříme, že společně dojdeme k řešení, které bude přijatelné pro všechny zúčastněné strany. Jsme si vědomi toho, že transformace systému, který dříve nebyl na přítomnost rodiče nastaven je pomalá a náročná, avšak nadále nelze připouštět retraumatizaci malých pacientů oddělením od zákonného zástupce. I proto, aby se cesta ke společnému snížení negativních dopadů hospitalizace urychlila, Vám nabízíme naši podporu a spolupráci. 

S úctou

za Český helsinský výbor z.s.
Ágnes Němečková
Vedoucí poradenského centra a projektu ochrany práv dětí

komentáře

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

podobné příspěvky